Sekce
Historie

Důležité mezníky SHD ve Velvarech

1282 - první písemná zpráva o Velvarech v listině vyšehradského probošta Petra;

1593 - Rudolf II. potvrdil všechna privilegia, která Velvarům postupně udělili předcházející panovníci a povýšili je také na město;

1840 - byla přes Velvary postavena nová silnice z Prahy do Litoměřic, která přinesla městu čilý stavební ruch a nebývalý rozvoj;

1863 - byl ve městě založen pěvecký spolek "Hlahol". Po tomto nejstarším spolku následoval český sbor dobrovolných hasičů (1864), Občanská beseda (1871), Řemeslnická beseda (1872) a další;

1864 - o zřízení českého dobrovolného hasičského sboru se začátkem 60. let pokoušela města Chrudim a Slaný, ale bezúspěšně. Podařilo se to po přepracování stanov (při čemž pomáhali pražský advokát Václav Bělský a vrchní dozorce pražského placeného sboru Jan Bílý) až Karlu Krohnovi ve Velvarech. Stanovy byly stvrzeny c.k. místodržitelstvím dne 7.5.1864 pod číslem 24 783;

1865 - založení a uznání velvarského sboru se šířilo jako "infekce" a po jeho vzoru byly zakládány sbory v dalších městech i obcích;

1868 - byla zakoupena kárová stříkačka a pořízen spolkový prapor, jehož svěcení se konalo 26. srpna. Sbor čítal 105 členů;

1869 - akceschopnost sboru byla prověřena pěti požáry. I když zásahy byly úspěšné, ocenění se sboru nedostalo;

1872 - městská rada koupila sboru novou stříkačku, která se však nehodila pro přespolní zásahy. Bylo postaveno leziště;

1874 - pro hasební zásahy mimo Velvary byla zakoupena lehčí stříkačka. Na praporu byl vyměněn obraz svatého Floriána;

1876 - sbor obdaroval císař František Josef I. 100 zlatými. Byly upraveny stanovy a sbor rozšířen o přispívající členy. Zástupci sboru se účastnili 13. srpna zemského sjezdu hasičských sborů v Praze;

1880 - velvarský sbor přistoupil 30. května k župní jednotě severozápadních Čech;

1881 - 7. srpna se ve Velvarech konal župní sjezd, při němž se uskutečnilo veřejné cvičení;

1885 - sbor se stal členem "Ústřední matice školské" a složil jednorázový příspěvek 100 zlatých;

1886 - byly položeny základy župy "Povltavské" se sídlem ve Velvarech. Stalo se tak na schůzi 18. července;

1889 - ve dnech 17. až 19. srpna se konala slavnost na počest 25letého trvání SHD, nad níž převzala patronaci rada královského města Velvar;

1890 - 28. února stanovila městská rada požární obvod a dodávání přípřeží do obcí;

1891 - 1. ledna ve městě zahájila činnost spořitelna a do čela řídícího výboru byl zvolen zakladatel hasičského sboru Karel Krohn;

1891 - sbor vystavoval na Zemské jubilejní výstavě v Praze, za což obdržel "osvědčení" generální poroty. Karel Krohn byl zvolen starostou města. Hasiči byli mezi prvními spolky, které mu blahopřály;

1894 - zápis z 28. února uvádí, že předseda sboru složil hodnost. 3. července následovalo usnesení o přerušení členství v župní jednotě. Sbor to sice neohrozilo, ale také mu to neprospělo;

1895 - u příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské se sjezdu v Praze účastnilo 40 hasičů velvarského sboru;

1901 - sbor se v srpnu rozhodl obnovit účast v župě a počátkem roku 1902 se zástupci účastnili župního sjezdu v Nové Vsi;

1904 - sbor oslavil 3. července 40. výročí trvání, od firmy Smekal byla za 2200 K koupena nová stříkačka a ustavena Pohřební pokladna. Její základ byl vytvořen z výtěžku ze slavnosti a daru Karla Krohna (400 K). Přihlásilo se 24 členů;

1905 - byl zřízen "Dorostový odbor", do něhož se přihlásilo 20 chlapců;

1906 - dne 26. srpna převzalo šest členů záslužné odznaky za 25 let činnosti ve sboru;

1909 - ve Velvarech byla pořádána odborná hasičská škola. Sbor vyslal své zástupce na památný sjezd slovanského hasičstva do Lublaně;

1911 - 20. srpna byl K. Krohnovi odevzdán diplom Čestného člena SDH ve Velvarech. V té době se již vědělo, že je vážně nemocen;

1913 - 14. února se rozšířila smutná zpráva, že K. Krohn, zakladatel velvarského sboru a prvního českého SDH vůbec, zemřel;

1914 - oslavy 50. výročí trvání sboru se konaly ve dnech 18. a 19. července. Po nádherném průvodu a slavnostních projevech byla na domě Karla Krohna odhalena pamětní deska. Záhy se nad naší zemí zatáhly mraky I. světové války. Mnoho hasičů odešlo na frontová bojiště a činnost hasičských sborů byla minimální;

1918 - přes všechny válečné útrapy byla činnost sboru hned po nabytí svobody obnovena;

1920 - byla prodána ruční skříkačka a zakoupena motorová stříkačka a posunovací žebřík;

1924 - 60 let založení sboru si Velvary připomenuly položením vence na hrob Karla Krohna, slavnostní akademií, veřejným cvičením a koncertem. Ve městě se konal krajský sjezd;

1934 - oslava 70letého trvání sboru se konala 7. a 8. července v parku. Město nad akcí převzalo patronát a starosta přislíbil sboru veškerou podporu;

1939 - když se zdálo, že mládí vnese do sborového života nové směry v práci, došlo k osudné okupaci. Ke cti velvarských hasičů nutno říci, že sbor tyto těžké chvíle prošel s čistým štítem;

1944 - 80 let trvání sboru nebylo možné veřejně slavit. Přesto bylo výročí důstojně vzpomenuto 13. září na pracovní schůzi. Zasloužilí členové převzali vyznamenání;

1945 - hned po osvobození pomáhali hasiči po 10 dnů zajišťovat hlídkovou a pořádkovou službu. V té době se také osvědčila samaritánská služba, byla organizována potravinová pomoc Praze, ale hasiči museli vyjet i k požárům;

1947 - sbor se rozhodl pořídit nový spolkový prapor, který vedle hasičského znaku ponese i znak města. Slavnost jeho rozvinutí se konala 6. července;

1948 - na valné hromadě 23. ledna byl založen stavební fond pro vybudování hasičského domu. Projekt byl svěřen staviteli Kavinovi, stavba měla být ukončena do konce roku 1951;

1949 - stavba byla zahájena, avšak přišly další změny projektu a počáteční nadšení postupně opadávalo. Bylo zřejmě, že stanoveně termíny nebudou dodrženy;

1954 - se tříletým zpožděním se podařilo hasičský dům dokončit. Stalo se tak v roce 90. výročí trvání sboru, takže součástí oslav bylo předání tohoto hasičského stánku do užívání;

1955 - ve sboru začali aktivně pracovat s družstvy žen a dorostu, jejich úspěšná činnost však není dokumentačně podchycena;

1957 - došlo k nesmyslné devastaci předmětů připomínajících začátky velvarského sboru. Byla zničena a do sběru dána výzbroj i většina písemností. Zlomek z této pozůstalosti zachovalo několik jednotlivců;

1964 - 100 let existence sboru, který v jubilejním roce tvořilo 64 mužů a 17 žen. Při těchto oslavách se Velvarští veřejnosti pochlubili novou moderní technikou. Mimo jiné to znamenalo, že deset let stará zbrojnice opět nevyhovovala;

1973 - začala další přestavba požární zbrojnice. Bylo započato s I. etapou, která se stavěla v akci Z. Stavba byla skončena během roku a nová zbrojnice byla u příležitosti oslav 110. výročí trvání sboru v roce 1974 uvedena do provozu;

1975 - dochází k významnému omlazení výboru, členská základna čítá 63 mužů a 9 žen;

1978 - sbor byl vybaven výkonnou požární technikou CAS 32 - T 138;

1980 - ve spolupráci se závodní jednotkou Spolana Velvary byla zahájena výstavba požárního cvičiště;

1981 - na podzim byla zahájena II. etapa dostavby požární zbrojnice. Potvrzoval to záměr OlPO Kladno budovat ve Velvarech zálohu profesionálního útvaru. Významného úspěchu dosáhli mladí požárníci ve hře Plamen;

1982 - sbor během roku vyjel k 11 požárům a členové základní organizace vydatně pomáhali na dostavbě zbrojnice;

1983 - rok finiše dostavby zbrojnice. Byla ukončena 7. listopadu a moderní objekt dostal název "Dům požárníků". Technické vybavení bylo rozšířeno o osvětlovací agregát;

1984 - Velvarští si 19. května připomenuli 120. výročí založení. Do Velvar se sjela řada sborů, v průvodu se třepetalo mnoho historických praporů. Defilé končila nejmodernější požární technika, používaná především profesionálními požárníky.